h

Gemeente Nissewaard

21 december 2016

Bodem schatkist Nissewaard in zicht.

Zaterdag konden we allemaal in het AD lezen dat de wethouder Hamerslag  van financiën zich zorgen maakt over de schatkist van de gemeente. Er moeten stukken grond, die in erfpacht zijn uitgeleend, worden verkocht om geld binnen te krijgen. De bouw van huizen op het Land, de Elementen de Haven en natuurlijk Heer en Meester kan niet snel genoeg gaan omdat er meer geld de schatkist uitgaat dan er
binnenkomt. In dezelfde krant geeft vertrekkend VVD-raadslid   Scheek aan dat hij zich afvraagt of 30 miljoen niet te duur was voor de Stoep.  Maar ja, de trein reed en anderen vóór hem hadden al besloten om “ja” te zeggen.  Natuurlijk reed de trein, zoals hij zegt maar nog niet op volle snelheid. Toen hij aantrad, moest het besluit tot de bouw van dit dure theater nog worden genomen. En op dat moment konden we echt nog wel terug. Er zat nog geen heipaal in grond. De SP heeft toen voorgesteld de bouw uit te stellen tot er meer geld beschikbaar was én om het theater goedkoper te bouwen.  Op verzoek van de SP werd over het starten van de bouw hoofdelijk gestemd. Scheek had ook  “tegen” kunnen roepen. De raadsleden van de collegepartijen stemden allemaal voor. Berouw komt helaas na de zonde en met de kennis van nu….. keuren we toch allemaal de begroting  voor 2017 goed.  Hoewel alle partijen heel goed weten dat
Nissewaard er financieel beroerd voorstaat. Ondertussen krijgt Nissewaard al een veeg uit de pan van de Provincie Zuid-Holland die vindt dat de reserves te gering zijn en dat snel iets gedaan moet worden aan de wankele positie van de gemeente. En dat was precies één van de twee redenen voor de SP om tegen de begroting te stemmen.
Lees verder
14 december 2016

Van afval naar grondstof

Er is op het ogenblik veel te doen over de afvalstoffenheffing in Nissewaard, vooral als het gaat over het ophalen van grof vuil. Eerder dit jaar is er nieuw beleid vastgesteld over afvalstoffen, of beter gezegd grondstoffen. Want we streven er naar zo veel mogelijk het afval opnieuw te gebruiken en dan wordt afval dus weer een grondstof voor iets anders.

Lees verder
13 december 2016

SP voor de komst van Happy Italy

SP Nissewaard heeft in de raadsvergadering van 7 december vóór het plan van het college gestemd om een vestiging van Happy Italy in de Boekenberg onder te brengen.
Lees verder
16 november 2016

SP kan begroting niet goedkeuren

Bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad heeft de SP deze afgewezen. De redenen hiervoor zijn er twee. Allereerst is de bodem van de gemeentelijke schatkist in zicht terwijl er nog grote tegenvallers aan zitten te komen die we niet kunnen opvangen. Dat vinden wij onverantwoord.  De SP vindt het tijd worden om te gaan bezuinigen. De andere reden is dat er niets extra’s wordt uitgetrokken voor het bestrijden van de armoede onder kinderen.Lees verder
15 mei 2016

SP Nissewaard: Is verbetering Armoedebeleid Nissewaard in zicht?

In 2011 is een nieuwe nota vastgesteld omtrent het minimabeleid. Het ging om vereenvoudiging van het tot dan toe gevoerde Armoedebeleid. Dat nieuwe beleid ging in 2013 in. De SP heeft toen aan het College gevraagd het jaar erop het nieuwe beleid te evalueren. Wat zijn de gevolgen geweest van de verandering en wat heeft het ons opgeleverd? Was het een verstandig besluit om het beleid te wijzigen? En heeft het de gewenste gevolgen voor degenen die er van afhankelijk zijn?

Lees verder
23 maart 2016

Standpunt SP Nissewaard over de Vluchtelingenopvang in Nissewaard

Foto: SP

Vanuit onze kernwaarden, Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Menselijke Waardigheid steunt de SP het college in haar voornemen medewerking te verlenen aan de komst van een aanvullende opvang voor vluchtelingen. Solidariteit stopt niet bij de grens van Nissewaard, niet bij de grens van Nederland en niet bij de grens van Europa.
Niets doen is geen optie. Er zijn vluchtelingen in Nederland en die moeten worden opgevangen. We lossen hier het vluchtelingenvraagstuk niet op maar we kunnen wel helpen een klein beetje van het menselijk leed te verminderen.

Lees verder
18 februari 2016

SP is voor méér sociale huurwoningen

Op vrijdag 12 februari stond op de Voorne Putten editie van het Algemeen Dagblad te lezen: “Nissewaard is komst armoedzaaiers beu”. Daarbij wordt gedoeld op een aantal mensen met een uitkering of zeer laag inkomen die aangewezen zijn op ondersteuning door de Gemeente Nissewaard. Daarbij wordt aangegeven dat het om “sociaal zwakkeren” gaat en dat die voor problemen in de buurten zorgen. Gemeenten in de regio willen deze mensen kwijt en verwijzen ze kennelijk naar Nissewaard omdat je daar snel een goedkope woning zou kunnen krijgen. 

Lees verder
10 februari 2016

SP voor de opvang van 250 vluchtelingen

Al in september 2015 is bekend gemaakt dat Nissewaard 250 vluchtelingen gaat opvangen. De SP heeft toen al aangegeven hiermee in te stemmen. Tot dusverre heeft het COA nog steeds geen plaats bepaald. De gebeurtenissen in Keulen en elders in Europa hebben geen verandering gebracht in het standpunt dat wij innemen. Natuurlijk begrijpen wij de angsten die deze berichten bij mensen oproepen. Natuurlijk begrijpen wij het als mensen balen dat zij nog enkele maanden langer moeten wachten op een huis. En natuurlijk kost de opvang geld. Dat is allemaal waar. Maar hou de feiten in de gaten en laat je vooral niet gek maken door de sociale media.

Lees verder
10 februari 2016

SP Nissewaard geeft een dikke onvoldoende voor de Woonvisie Voorne-Putten

In de raadsvergadering van 3 februari j.l.in Nissewaard is de Regionale Woonvisie Voorne-Putten vastgesteld. Op het gebied van betaalbaarheid ligt de focus van deze visie op de middeninkomens en wordt de zorg voor de lage inkomens naar de woningcorporaties geschoven. De SP vindt dat onbegrijpelijk! De laatste jaren zijn de huren, mede onder druk van de verhuurdersheffing flink gestegen. De huur voor steeds meer woningen komt in de buurt van de maximale huurgrens. Woningverbetering is natuurlijk prima, maar ook daar geldt dat daardoor de huren stijgen. Het gevolg is dat er steeds minder goedkope woningen beschikbaar komen die betaalbaar zijn voor de mensen met de smalste beurs. Wij vinden als SP dat hier de aandacht moet liggen en niet bij de middeninkomens.

Lees verder
30 november 2015

Niemandsverdriet de klos van aanbesteding

De aanbesteding voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (WMO klanten) is niet aan Niemandsverdriet gegund. Dat betekent dat het Spijkenisser bedrijf een belangrijke bron van werk en inkomen kwijtraakt. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier