h

Inkomen en uitkeringen

30 maart 2017

Over Armoedebeleid Nissewaard geen nieuws

Dat Armoede een onderwerp is waar men liever niets over zegt
of hoort, bleek wel bij de behandeling van de Nota Minimabeleid Nissewaard. Na 5 jaar met de oude regels te hebben gewerkt, moesten eventueel nieuwe regels worden vastgesteld.

Lees verder
13 maart 2017

Geen zicht op extra middelen voor Armoedebestrijding

Staatssecretaris Klijnsma heeft kort geleden aan Nissewaard
geld beschikbaar gesteld om te besteden aan kinderen die in armoede leven.

Lees verder
19 januari 2017

Is Tegenprestatie naar Vermogen zinvol?

Er is door de gemeenteambtenaren gekeken naar de resultaten van de Tegenprestatie naar Vermogen. Als mensen een uitkering van de Gemeente krijgen, verwachten we een tegenprestatie. Mensen zullen wat terug moeten doen in de vorm van vrijwilligerswerk.

Lees verder
15 mei 2016

SP Nissewaard: Is verbetering Armoedebeleid Nissewaard in zicht?

In 2011 is een nieuwe nota vastgesteld omtrent het minimabeleid. Het ging om vereenvoudiging van het tot dan toe gevoerde Armoedebeleid. Dat nieuwe beleid ging in 2013 in. De SP heeft toen aan het College gevraagd het jaar erop het nieuwe beleid te evalueren. Wat zijn de gevolgen geweest van de verandering en wat heeft het ons opgeleverd? Was het een verstandig besluit om het beleid te wijzigen? En heeft het de gewenste gevolgen voor degenen die er van afhankelijk zijn?

Lees verder
16 december 2014

Slecht nieuws: gemeente weigert extraatje armoedebestrijding.

Omdat 500 mensen niet hebben gereageerd op het bericht dat zij mogelijk in aanmerking kwamen voor het Persoonlijk Minima Budget (PMB), bleef  € 200.000 op de plank liggen. Dat bedrag zou niet worden uitgegeven in 2014 terwijl dat wel was begroot. Aanleiding voor de wethouder om voor te stellen dit in de Algemene Reserve te stoppen. Die Algemene Reserve wordt gebruikt om onder andere het tekort op de parkeergarages aan te vullen. Eerder liet de Wethouder weten, dat het geld van het PMB daar niet aan besteed zou worden. Dat dit nu toch gebeurt, vindt  SP  te gek voor woorden.  Het geld was  gereserveerd om de armoede te bestrijden en hoort daar ook aan te worden uitgegeven. Het gaat hier om mensen en niet om straatmeubilair.  Allereerst vragen wij ons af of  het gemeentebestuur voldoende heeft gedaan om er voor te zorgen dat iedereen die er voor in aanmerking komt, het ook daadwerkelijk krijgt.  Wij vinden van niet. Een brief sturen en de reactie daarop afwachten is gezien het belang en de doelgroep niet de juiste weg.  Maar los daarvan vindt de SP dat het geld aan de mensen toekomt die het hard nodig hebben. Daarom heeft de SP, samen met de PvdA,  in een motie voorgesteld het geld te verdelen onder de mensen die wél gebruik wensten te maken van het PMB.

Lees verder
5 november 2014

SP teleurgesteld in College

Terwijl het College terugblikt op 4 mooie jaren waarin veel is gerealiseerd, is de SP teleurgesteld over de besluiten rond de Participatiewet, de WMO en de Zorg.

Lees verder
18 oktober 2014

24 miljoen euro reserve! Een flink deel naar armoedebestrijding !

Dat zou een mooie kop zijn geweest in plaatselijke kranten. Maar helaas.

Lees verder
14 oktober 2013

Let op: Potje Bijzondere Bijstand nog lang niet leeg!

Het blijkt dat de gereserveerde gelden voor het zogenaamde persoonlijk minimabudget (voorheen de langdurigheidstoeslag en de kindgebondentoeslag) lang niet zijn uitgegeven

Lees verder

Pagina's

U bent hier