h

Wat heeft 8 jaar SP in Nissewaard opgeleverd?

28 maart 2018

Wat heeft 8 jaar SP in Nissewaard opgeleverd?

Als je deelneemt aan de Gemeenteraad, ben je medeverantwoordelijk voor de keuzes van de Raad.

Dat is mooi gezegd maar je bent het er niet altijd mee eens. Sterker nog, sommige besluiten keur je af door tegen te stemmen. Soms ben je tegen een onderdeel van een besluit maar vindt je dat zo belangrijk dat je ook tegen stemt. En tot slot zijn er formaliteiten. Dat zijn vooral Rijksbesluiten en wetgeving die toegepast moet worden, waarvoor de gemeente een aanpassing in haar beleid moet maken. Daar heeft tegenstemmen geen enkele zin. Daarnaast heb je te maken met de partijen die gezamenlijk B & W  vormen. Afwijken van het programma lieten deze partijen (ONS, VVD en CDA) niet of nauwelijks toe.

De afgelopen 4 jaar (of liever 3,5 jaar omdat wij laat verkiezingen hadden door de fusie met Bernisse) heeft de Fractie van de SP Nissewaard met 3 mensen mogen werken. Fractievoorzitter Hans Mellink, Roxanne Corzilius en Fred Hulst.  De vraag is natuurlijk; wat stond er in het verkiezingsprogramma en wat heb je daarvan terug kunnen zien in besluiten. Hieronder staan een aantal belangrijke onderwerpen uit ons programma van vier jaar geleden, met daarbij het resultaat. Natuurlijk, bij sommige onderwerpen kregen wij niet wat wij wilden bereiken. Andere onderdelen vonden de coalitiepartijen ook belangrijk en kwamen er wel. Dat is niet persé alleen onze verdienste. Tot slot zijn er ook onderwerpen aan bod geweest die wij aanzwengelden en die wel geregeld werden. Wat niet is verwoord is de tientallen individuele gevallen waarbij de raadsleden bemiddelend zijn opgetreden en in overleg met de Wethouder, de Kamerleden de belangen van burgers hebben kunnen behartigen.

Zwakkeren in de samenleving

Wij krijgen vanuit de samenleving nauwelijks signalen, dat zwakkeren in de verdrukking komen. Een enkeling wordt slachtoffer van het regelwoud van de overheid en die wordt meestal via de SP en de wethouder of ambtenaren verder geholpen. Echte drama’s lijken zich niet voor te doen.

Als het gaat om verbetering van zelfredzaamheid komt het einde wel in zicht. Mantelzorgers raken overbelast en mensen spannen zich tot het uiterste in om zichzelf te helpen. Door onbekendheid komt zeker een deel geld te kort dat hen toekomt omdat zij geen gebruik maken van regelingen. De gemeente Nissewaard is volop bezig dit te verbeteren nadat wij ons hier enkele malen over beklaagd hebben. Dat gaat de goede kant op.

Betere voorzieningen midden- en kleinbedrijf zijn niet echt nodig. Men redt zich en uit die hoek komen geen klachten. Of het moet gaan om de middenstand in het stadscentrum die onder hoge huurlasten gebukt gaat. Maar daar kan de gemeente weer weinig aan doen. Dat is een aangelegenheid tussen winkeliers en winkeleigenaren (pandbazen).

Armoede bestrijding

De afgelopen 3,5 jaar hebben wij ons herhaaldelijk geuit als het gaat om verbetering van de inkomenspositie van minima. Alleen de ouders van kinderen tussen 12 en 18 kregen er wat bij. Een klein succesje maar nog steeds niet voldoende in onze ogen. Nog steeds leeft een flink aantal kinderen in Nissewaard op , net boven of zelfs onder de armoedegrens. Dat moet echt verbeteren.

De crisis van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat er bezuinigd moest worden en dat ging vaak vooral ten koste van de mensen die het minst hebben. Zij voelen de achteruitgang het hardst. Er is volop aandacht gevraagd maar nogmaals, wij vinden het resultaat te mager. Daar hebben wij naar onze mening te weinig bereikt.
Succes was het plaatsen van zonnepanelen op sociale huurwoningen. Op ons verzoek werd daar een begin mee gemaakt. De energielasten van die bewoners gaat omlaag en sommige verhuurders rekenen daar niets voor, zodat zij echt wat geld overhouden.

De gezondheidszorg en de zorg in het algemeen staan op goed nivo. Het is een illusie binnen afzienbare tijd een spoedeisende hulp in het SMC te krijgen. Want daarachter moet ook nog een afdeling intensieve zorg zijn en die combinatie is erg kostbaar. Bovendien moet je genoeg gekwalificeerd personeel kunnen krijgen om die 24/7 te bemannen. En dat is er niet. De nog bestaande SEH’s kunnen met grote moeite worden opengehouden. Gelukkig is mede door de inspanning van Emiel en Renske in de vorige Raadsperiode het ziekenhuis wel opengebleven, al is het met een kleiner zorgpakket. Dat openblijven zien wij als een van onze verdiensten.
Afgezien van de aanloopproblemen, moet worden geconstateerd, dat het zorgsysteem in Nissewaard voldoet. Wij ontvangen zeer weinig klachten van burgers. Natuurlijk is de ambulancezorg wel een punt van aandacht.

Wonen

Bij het wonen hebben wij helaas niets kunnen wijzigen in de Woonvisie. Men wil minder mensen die een beroep moeten doen op voorzieningen en minder mensen die een sociale huurwoning wensen. Een politieke keuze. Hoewel wij flink hebben lopen roepen om meer woningen voor jonge starters en meer voor mensen met een krappe beurs vond dat bij de partijen in Nissewaard geen gehoor. Zij vinden het allemaal prima zo.

Met Huis in de Wijk is een plan neergezet door het College van B & W dat jaren vooruit moet kunnen en burgers in de wijk helpt met hun zorgvragen. Vraag niet naar het adres van dat Huis want het gaat om allerlei organisaties die in de wijken werken en niet om een lokaal buurthuis. Volgens ons begrijpen burgers dat niet en moet dat goed worden uitgelegd om te voorkomen dat men te weinig hulp vraagt vanwege onbekendheid. Lekker goedkoop voor de gemeente maar vooralsnog weinig effectief.

Vervoer

Bij de vervoersparagraaf concluderen wij dat een ontsluiting van Spijkenisse en daarmee Voorne-Putten niet opschiet. Geen A-4 Zuid zoals wij in 2010 al bepleitten. Wel een bredere A 15, een verbeterde situatie bij het Hartelkruis, een ongelukkige Botlekbrug en steeds meer storingen bij de Spijkenissebrug. Dit moet aangepakt worden. En wel op korte termijn wil Nissewaard aantrekkelijk blijven voor haar bewoners, werkgevers en mensen van buiten Nissewaard.

Democratie

Bij de paragraaf Democratie hebben we geprobeerd de jongeren meer bij de politiek te betrekken. Het paradepaardje het Jeugdpanel, blijkt een papieren tijger. Het functioneert niet. Wij hadden daar wel ideeën over en hebben daar in moties voor gepleit. Een kinderombudsman, een kindergemeenteraad of uitgebreide dag van de democratie kwamen niet van de grond. Inmiddels lijkt men te overwegen toch een soort kindergemeenteraad te willen oprichten.

Onderwijs

Bij het Onderwijs is de aanpak van het verzuim en inzet van JOTZ in het oog springend geweest. Het eerste is aanzienlijk verbeterd. Aan de andere kant lijken de problemen heftiger zodat meer kinderen dan voorheen thuis zitten. Jammer genoeg wil het College ook geen extra geld uittrekken voor beschutte werkplaatsen voor jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs zodat zij op een wachtlijst terecht komen. Geen goede zaak.

Jongeren

De jongeren missen TexMex niet. Wel klagen de oudere jongeren dat hier niets te beleven valt. Nissewaard heeft niet de allure van steden als Rotterdam, Den Haag, Delft, Breda enz. Dat is nu eenmaal zo. Er is veel te doen binnen de mogelijkheden die de stad heeft.

Met de veiligheid in de stad en de kernen gaat het ook beter. Dat is deels een demografisch gegeven. Er zijn nu eenmaal minder jongeren in de leeftijd van 15 tot 27. Dat leidt tot minder criminaliteit.

Milieu

Op het milieu ligt de komende jaren het accent. De fijnstofuitstoot zorgt voor 3000 doden per jaar in Nederland.  Het  energie verbruik moet verder terug. Daarin stimuleert de gemeente gebruik van zonnepanelen, elektrische laadpalen en Led-verlichting op straat. Het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen hebben wij bewerkstelligd.

Wij zijn een groene gemeente hoewel de laatste jaren veel bomen zijn gekapt. Dat moest natuurlijk deels vanwege de ouderdom van de bomen maar ook door uitgroei en overlast. Inmiddels staan er weer flink wat jonge bomen die de komende jaren zullen uitgroeien.

Economisch gaat het inmiddels een stuk beter dan toen wij 8 jaar geleden het dal ingingen. Meer werkgelegenheid en meer te besteden zijn hiervan het resultaat. Het zou fijn zijn als meer Nissewaarders dit zouden merken maar zij met het laagste inkomen, merken daar nauwelijks iets van. Ook daarop werden wij niet gehoord.

Het huishoudboekje

Het laatste maar wel het meest belangrijke. Alle voorzieningen moeten immers worden betaald. Dan is het vereist dat daar geld voor is. De afgelopen jaren is veel uitgegeven aan prestigeobjecten om de stad aantrekkelijker te maken. Of dat geslaagd is, daar zijn de meningen over verdeeld. Het had met minder geld ook gekund en dan had je nog geld over gehad voor andere zaken die meer urgent waren. Wij waren niet voor de Boekenberg, de Stoep en de hoeveelheid parkeergarages. Desondanks zijn wij niet ontevreden over de huidige stand van zaken. Dat is ook de reden waarom wij de laatste begroting hebben goedgekeurd. Met de voorgaande begrotingen konden wij niet instemmen omdat er te weinig gedaan werd aan de bestrijding van armoede binnen onze gemeente.

Al met al kunnen wij terugkijken op 8 jaren waarin SP Spijkenisse en nu SP Nissewaard ook van haar programma resultaten in de stad terugziet. Wij hebben er wel vertrouwen in dat de meeste van de huidige partijen de stad op niveau zullen houden. Daarom kunnen wij met een gerust hart het stadsparlement verlaten, al hadden wij liever de vinger dichter bij de pols gehouden en direct invloed uitoefenen.

Reactie toevoegen

U bent hier