h

Iedere burger......

21 april 2013

Iedere burger......

wordt geacht de wet te kennen. U, ik, iedereen op Nederlands grondgebied, wordt geacht te weten wat mag en niet mag. Dat is wel heel veel gevraagd. Dat we niet op de stoep mogen fietsen weet iedereen. Ook dat je niet mag stelen. We mogen ons bij overtreding van de regels niet verschuilen achter: "Mocht dat niet? Dat wist ik niet". En toch gebeurt dit. En het is nog begrijpelijk ook…..

Een mooi voorbeeld hiervan is het Persoonlijk Minimabeleid. Dat is de vervanger van het Armoedebeleid in de Gemeente Spijkenisse. Op 29 november 2012 werd in de Commissie SZW de verordening Persoonlijk Minimabudget 2013 besproken.We krijgen dan te maken met een Standaardbijdrage 21 tot 65 jaar (in de Wet Werk en Bijstand Langdurigheidstoeslag genoemd), een standaardbijdrage-plus en een kindbijdrage (voor sport e.d.). Nergens staat omschreven dat deze bedragen in delen moeten worden uitgekeerd. En toch discussieert de Commissie daar over. Dat doet zij mede naar aanleiding van het advies van de Clientenraad. Enkele partijen zijn vóór termijnbetalingen en enkele tegen. Vóór omdat zij vrezen dat de ouders het niet aan hun kind uitgeven maar aan iets voor henzelf. Tegen, omdat men het betuttelend vindt en men van mening is dat de ouders die hiervoor in aanmerking komen, zelf wel kunnen bepalen dat zij het geld aan hun kind uitgeven of aan iets dat heel dringend nodig is. De wet zelf is duidelijk wat betreft de langdurigheidstoeslag. Die moet éénmalig worden betaald. In de Memorie van Toelichting (waarin wordt uitgelegd waarom een regel is, zoals hij is opgesteld) staat zelfs letterlijk: ....wordt de langdurigheidstoeslag voor één jaar toegekend en in één belastingvrij bedrag uitbetaald. Hiermee wordt bereikt dat er op het moment van uitbetaling ruimte ontstaat binnen het budget waaruit hogere kosten kunnen worden voldaan, bijvoorbeeld voor vervangingsuitgaven …….
Geen enkele reden dus om die Langdurigheidstoeslag in termijnen te betalen. En toch besluit de Wethouder dit eenzijdig te doen. Ook de kinderbijdrage wordt in termijnen uitbetaald. Dit omdat enkele partijen dit wensten. Ook voor de kinderbijdrage staat nergens vermeld, dat dit is toegestaan. Er wordt gesproken over een uit te keren bedrag per jaar.

Het College van (ONS,CDA en VVD) beslist kennelijk (overigens nadat de Commissieleden lieten blijken deels voor uitkering van de kinderbijdrage in termijnen te zijn) de Langdurigheidstoeslag ook in termijnen te betalen. Dat is in strijd met de wet. En toch gebeurt het in Spijkenisse. Daarbij geeft de wethouder nu aan eerst te willen bezien of er wel capaciteit is om de rest zo spoedig mogelijk uit te betalen. Het lijkt mij duidelijk dat dit direct moet gebeuren plus een excuus en een kleine genoegdoening. Dat kost de burger natuurlijk wat extra geld. Maar dat mag geen beletsel zijn om de wet uit te voeren. Zeker niet in het geval het een kwestbare groep betreft die gedupeerd wordt.

Waar ik mij grote zorgen om maak, is dat er geen enkele ambtenaar op het stadhuis is die aan de wethouder of het College kenbaar maakt dat het in termijnen betalen in strijd is met de wet. Of zou dit wel zijn aangegeven maar wilde de wethouder of het College hier niet aan? In de media wordt de suggestie gewekt dat de Gemeente op deze manier de rente incasseert en steelt van de burgers. Dat zal toch niet waar zijn? Want iedere burger weet toch dat stelen niet mag?
Overigens blijkt hier weer uit dat de stelling Iedere burger wordt geacht... een onmogelijke opgave is. Voor burgers, ambtenaren, raadsleden en wethouders. Maar meer zorgvuldigheid mag toch zeker wel worden gevraagd!

Hans Mellink
SP Spijkenisse

U bent hier